Algemene Voorwaarden

 • Artikel 1. Algemeen

  • 1.1 Analog B.V, mede handelend onder de handelsnamen: Analog International, SelectCourier en selectcourier.com is statutair gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer: 52767574. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder bovengenoemd dossiernummer.
  • 1.2 De Algemene Voorwaarden geven de bepalingen weer van Analog B.V., hierna genoemd "Analog" en haar wederpartijen. Onder wederpartijen wordt o.a. verstaan, Opdrachtgever, Klant, Verzender, Ontvanger, Leverancier, Vervoerder en Gebruiker voor het leveren van goederen en/of diensten, bemiddeling en/of adviezen en/of software, webdiensten, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking worden gesteld door Analog aan de wederpartij, onder meer krachtens overeenkomst van inkoop, verkoop en/of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Analog voor de wederpartij verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten.
  • 1.3 De wederpartij kan een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn, die mondeling, of schriftelijk, of via de website van Analog of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Analog aangeboden goederen of diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.
  • 1.4 Met deze Algemene Voorwaarden vervallen alle voorheen gepubliceerde bepalingen en voorwaarden van Analog waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Analog behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, aan te passen, te veranderen of aan te vullen zonder kennisgeving vooraf.
  • 1.5 Analog behoudt zich te allen tijde uitdrukkelijk het recht voor om op enig moment, strikte naleving van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden te verlangen. Het niet steeds verlangen van strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden door Analog brengt niet mee dat zij afstand doet van het voornoemde recht op naleving.
  • 1.6 Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd zowel in gedrukte vorm als elektronisch op de website www.selectcourier.com. De elektronische versie op de website van Analog prevaleert boven de gedrukte vorm. Op eerste verzoek van de wederpartij wordt een exemplaar van deze voorwaarden toegezonden.
  • 1.7 Als deze Algemene Voorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn gesteld, dan zal bij enig verschil van inhoud of strekking de Nederlandse tekst prevaleren.
 • Artikel 2. Verhoudingen

  • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Analog en de wederpartij, ongeacht de vestigingsplaats van de wederpartij en ook ongeacht de plaats waar deze tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gebracht, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  • 2.2 Voorts zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, prijscouranten, offertes, opdrachtbevestigingen, webdiensten, de te sluiten en gesloten overeenkomsten, werkzaamheden van Analog en haar medewerkers inzake de verkoop, de levering van diensten en/of goederen, het uitvoeren van adviesopdrachten en/of de bemiddeling in, dan wel de uitvoering van vervoer en/of logistieke diensten tussen Analog en – eventuele – wederpartij c.q. rechtsopvolger.
  • 2.3 Indien deze Algemene Voorwaarden op grond van artikel 2.2 van toepassing zijn, ziet de wederpartij hierbij uitdrukkelijk af van toepassing van de eigen inkoop- en/of andere voorwaarden. De voorwaarden van de wederpartij worden niet op voorhand aanvaard, ook al heeft deze expliciet naar de eigen voorwaarden verwezen.
  • 2.4 Indien op enig moment zowel de inkoop- en/of voorwaarden van de wederpartij en deze Algemene Voorwaarden beide van toepassing zijn zullen bij strijdigheid tussen de verschillende voorwaarden, dan zullen de Algemene Voorwaarden van Analog prevaleren, tenzij en indien voor zover, Analog de inkoop- en/of andere voorwaarden van de wederpartij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
  • 2.5 Indien de Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, gelden deze ook zonder nadere aankondiging voor nieuwe diensten en overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk alsdan uitgesloten.
  • 2.6 Bij strijdigheid tussen enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en enig dwingend rechtelijke bepaling uit de wet, blijven de overige bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Analog zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die wettelijk geoorloofd is en zoveel mogelijk met de oorspronkelijke bepaling overeenkomt.
  • 2.7 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van de Vervoerder en maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen de Verzender en de Vervoerder in relatie tot de diensten waarin Analog bemiddelt. Afwijkingen van de voorwaarden gelden slechts schriftelijk en indien deze door de Vervoerder zijn geaccepteerd. Op de diensten en overeenkomsten van de Vervoerder zijn de navolgende voorwaarden van toepassing. De Algemene Vervoerscondities 2002, (AVC), laatste versie, hebben betrekking op nationaal vervoer van zaken over de weg. De CMR (voor Nederland eveneens de art. 8:40 t/m 8:52 BW) hebben betrekking op internationaal vervoer over de weg en gecombineerd vervoer. Bij luchtvervoer is het Verdrag van Warschau op 12 oktober 1929 van toepassing en de wijziging daarop die te Den Haag op 28 september 1955 heeft plaatsgevonden en bij aanvullende protocollen van het Verdrag van Montréal 1999 is geregeld. Voor douanewerkzaamheden gelden de Nederlandse Expeditievoorwaarden, algemene voorwaarden FENEX 1999, laatste versie en P.D. (Physical Distribution) voorwaarden 2000 van TLN, laatste versie, voor logistieke activiteiten. Alle genoemde voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en zullen op verzoek worden toegezonden. De in de bovengenoemde voorwaarden opgenomen forumkeuzeclausules zijn niet van toepassing. Indien en voor zover voormelde verdragen, wetten en/of wettelijke regelingen en condities aansprakelijkheden ongeregeld laten, gelden terzake de onderhavige algemene voorwaarden.Bij strijdigheid tussen de voornoemde voorwaarden met de onderhavige voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden van Analog.
  • 2.8 Analog behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de voorwaarden van derden toe te passen, indien deze betrekking hebben op het uitvoeren van werkzaamheden, die relevant zijn voor de desbetreffende uitvoerende partij.
 • Artikel 3. Aanbod en aanvaarding

  • 3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Analog in brochures, prijscouranten, websites of in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt. Offertes met betrekking tot de diensten van Analog zijn gebaseerd op de informatie, welke door de Opdrachtgever zijn verstrekt. De Opdrachtgever staat ervoor in dat deze naar beste weten en kunnen alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Analog zal de door haar te verrichten opdrachten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een 'inspanningsverplichting'. Dit houdt in dat er géén resultaatsverbintenissen worden aangegaan.
  • 3.2 De door Analog gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders is aangegeven, slechts gedurende veertien dagen geldig. Gedurende deze periode, behoudt Analog zich het recht voor haar capaciteit elders aan te bieden of in te zetten. De wederpartij aanvaardt de offertes van Analog door het plaatsen van een opdracht, hetgeen zowel schriftelijk als mondeling kan geschieden of het ondertekenen van een overeenkomst, dan wel via de website of per e-mail. Analog is door een opdracht slechts gebonden indien en voor zover deze schriftelijk door Analog is bevestigd, of Analog met de uitvoering daarvan is begonnen.
  • 3.3 Zonder toestemming van Analog kunnen de opdracht(en) van de wederpartij niet worden herroepen. Analog heeft het recht zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren. Een weigering van een opdracht om wat voor reden dan ook, kan nimmer aanleiding geven tot enige aanspraak op schadevergoeding van de wederpartij ten aanzien van Analog.
  • 3.4 Mondelinge toezeggingen door haar medewerkers en door haar in opdracht werkende adviseurs, vertegenwoordigers, tussen- en/of hulppersonen binden Analog slechts indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
  • 3.5 Indien gegevens, waaronder die met betrekking tot de opdracht, de vrachtbrief, de factuur en overige documenten, langs elektronische weg worden uitgewisseld, zullen partijen in geval van onderlinge geschillen de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften, tenzij deze berichten niet op het tussen partijen overeenkomen formaat en niveau van beveiliging alsmede niet op de overeengekomen wijze zijn verzonden, opgeslagen en geregistreerd.
  • 3.6 Op de website van Analog en gerelateerde websites kunnen links worden vermeld die gebruikt kunnen worden om websites van derden te bezoeken. Geen enkele van deze websites of bedrijven waartoe ze behoren worden door Analog gecontroleerd. Analog biedt dan ook géén enkele garantie met betrekking tot de informatie vermeld of beschikbaar gesteld op dergelijke websites noch over de kwaliteit of de aanvaardbaarheid van de goederen, diensten of software die door dergelijke personen of entiteiten op een van deze websites worden aangeboden.
  • 3.7 Onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid, mag Analog bij de uitvoering van opdrachten en/of overeenkomsten derden inschakelen zonder dat daarvoor voorafgaande toestemming is vereist. Ook mag Analog haar rechtsverhouding op grond van de overeenkomsten zonder nadere medewerking aan een derde overdragen of wijzigen, mits die overdracht plaatsvindt als onderdeel van de overdracht van (een substantieel) deel van de onderneming van Analog.
  • 3.8 Door het – al dan niet schriftelijk – plaatsen en/of bevestigen van enige opdracht aanvaardt de wederpartij deze Algemene Voorwaarden.
 • Artikel 4. Prijzen, kosten en tarieven

  • 4.1 De opdrachten worden uitgevoerd tegen de op het moment van (af)levering door Analog algemeen gehanteerde prijzen en condities, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), opslag-, verzend-, transport-, verzekerings-, of andere kosten, welke in verband met de opdracht en/of overeenkomst verschuldigd zijn, tenzij anders is vermeld in aanbiedingen, prijscouranten, offertes, opdrachtbevestigingen of webdiensten. Gehanteerde prijzen op de website van Analog zijn indicatief; hieraan kunnen géén rechten worden ontleend. Analog kan voor opdrachten een minimum orderbedrag hanteren.
  • 4.2 Indien tussen partijen overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.1 een andere prijs is overeengekomen dan de gehanteerde prijs op het moment van (af)levering en na datum van de totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, ongeacht de reden daarvoor, een verhoging hebben ondergaan, is Analog gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen indien en voorzover de verhoging redelijk is, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat het een vaste prijs betreft. Onder kostprijsfactoren vallen, niet limitatief weergegeven: arbeids-, ontwikkelings-, reproductie-, materiaal-, verpakkings-, recall- of transportkosten, brandstoftoeslagen, invoerrechten, belastingen of andere heffingen, valutaschommelingen, reistijd, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten.
  • 4.3 Analog is niet verplicht om zekerheid te stellen uit eigen middelen voor de betaling van vracht, rechten, heffingen, boetes, belastingen en/of andere kosten, indien deze worden vereist met betrekking tot een zending. Alle gevolgen van het niet of niet direct voldoen aan een verplichting tot zekerheidstelling komen ten laste van de Opdrachtgever.
  • 4.4 Analog betaalt de in artikel 4.3 gehanteerde kosten soms vooruit en belast deze door aan de Opdrachtgever. Hiervoor brengt Analog standaard 6% voorschotprovisie in rekening. Indien de Opdrachtgever het bedrag direct of vooruit betaalt, wordt er door Analog géén voorschotprovisie in rekening gebracht. Indien deze kosten met betrekking tot een zending meer dan EUR 1.000,-- bedragen, dan wordt contact opgenomen met de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt dan verzocht de kosten telefonisch te voldoen alvorens de zending wordt afgehandeld. Alternatief voor telefonisch overmaken is een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever dat de kosten inclusief 6% voorschotprovisie worden geaccepteerd en deze instemt met automatische incasso.
  • 4.5 De Opdrachtgever zal, te allen tijde, aan Analog alle kosten vergoeden die ten gevolge van de opdracht worden gevorderd dan wel nagevorderd, zoals: onjuist geheven tarieven, meet- en weegverschillen en die kosten, welke door een derde partij in het kader van de opdracht in rekening gebracht kunnen worden.
  • 4.6 Wordt in deze Algemene Voorwaarden gesproken over prijs, tarieven, kosten, financiële verplichting, bedrag en/of waarde zonder meer, dan moet hieronder worden verstaan de waarde uitgedrukt in Euro's (EUR), exclusief eventueel verschuldigde belastingen, toeslagen en/of heffingen.
 • Artikel 5. Facturering en betaling

  • 5.1 De wederpartij zal, zonder enig beroep op opschorting of schuldvergelijking, aftrek of verrekening, alle betalingen aan Analog op de factuur voorgeschreven wijze voldoen door middel van een wettig betaalmiddel binnen acht dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen of op de factuur een andere termijn wordt vermeld. In geval van automatische incasso dient de wederpartij zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening.
  • 5.2 Eventuele kortingen, bonussen, fees en dergelijke zijn slechts verschuldigd indien de wederpartij heeft voldaan aan de nakoming van zijn verplichtingen jegens Analog.
  • 5.3 Indien de verschuldigde factuur door de wederpartij niet binnen de termijn als bepaald in artikel 5.1 is voldaan aan Analog, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd aan Analog, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Voorts worden alle aan Analog openstaande vorderingen terstond opeisbaar.
  • 5.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het, met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 75,-- . Bovendien heeft Analog het recht om een toeslag bij te late betaling in rekening te brengen van maximaal EUR 15,-- per factuur voor de bijkomende administratieve kosten.
  • 5.5 Alvorens tot leveringen en/of uitvoering van haar verplichting jegens de wederpartij over te gaan is Analog te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de verschuldigde bedragen, of een vervangende zekerheid in de door haar gewenste vorm, te verlangen.
  • 5.6 Indien betaling achterwege blijft of de wederpartij gedurende een opdracht onvoldoende kredietwaardig blijkt, dan kan Analog met beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van een opdracht opschorten tot aan het moment dat zekerheid is gesteld. Analog is alsdan gerechtigd de toegang tot de webdiensten tijdelijk op te schorten, totdat de verplichtingen door de wederpartij zijn nagekomen.
  • 5.7 Indien de wederpartij een factuur betwist dient deze binnen vijf dagen na factuurdatum zijn bezwaar schriftelijk aan Analog mee te delen.
  • 5.8 Een bewijs van aflevering (P.O.D.) of (CMR-) vrachtbrief kan te allen tijde bij Analog worden opgevraagd. Voor een papieren (hard-copy) bewijs van aflevering wordt EUR 4,50 per zending in rekening gebracht. Het niet kunnen beschikken over een bewijs van aflevering (P.O.D.) of (CMR-) vrachtbrief, levert voor de opdrachtgever onder géén enkel beding een opschortingsrecht op ten aanzien van de verschuldigdheid van de betaling.
  • 5.9 Analog is gerechtigd, al dan niet geautomatiseerd, de in de webdiensten ingevoerde gegevens uit te lezen en deze aan te wenden om tot een correcte calculatie en facturatie aan de wederpartij te komen.
  • 5.10 Analog houdt zich het recht voor om uitgaande facturen digitaal op te maken en volledig elektronisch, in PDF-bestand, te verzenden. Indien gewenst kan op verzoek een papieren factuur worden verzonden. Hierop zijn administratiekosten van toepassing.
 • Artikel 6. Verzender, ontvanger, zending en vervoer

  • 6.1 In dit artikel zijn de verschillende voorwaarden en verplichtingen opgenomen die van toepassing zijn op de Verzender, de Ontvanger betreffende de zending en het vervoer hiervan. Zendingen kunnen o.a. bestaan uit documenten, pakketten, pallets, lucht-, zeevracht en overige goederen welke dienen te worden vervoerd.
  • 6.2 De Verzender en/of Ontvanger zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de gegevens die zijn ingevuld in de boekingsapplicatie en op de vrachtbrief, en er dient zorg voor te worden gedragen dat op alle zendingen de juiste contactinformatie wordt aangegeven van de Verzender en de Ontvanger.
  • 6.3 De Verzender is verplicht ervoor te zorgen, dat de vereiste documenten en instructies voor verzending, en indien van toepassing voor ontvangst, tijdig in bezit zijn van Analog en/of de Vervoerder. In géén geval zal Analog worden verplicht te onderzoeken of de informatie aan hen gericht correct en/of volledig zijn.
  • 6.4 De Verzender dient de zending zodanig te verpakken en te labelen, dat de inhoud wordt beschreven, geclassificeerd en dat deze vergezeld gaan van de benodigde verzendingsdocumenten, welke van geval tot geval kan verschillen, om te voldoen aan de eisen van de Vervoerder en de wet. Voorts dient de verpakking bestand te zijn tegen de gebruikelijke behandeling en de gebruikelijke vervoermethodes.
  • 6.5 In het geval van een zending binnen de Europese Unie waarbij de Ontvanger de betalende partij is, dient het correcte BTW-nummer van de Verzender en dat van de Ontvanger vermeld te worden.
  • 6.6 De Verzender dient bij alle zendingen bestemd voor export een correcte verkoopfactuur in vijfvoud (Commercial Invoice) bij te voegen, waarop op een correcte manier wordt vermeld het factuuradres met een K.v.K.- en BTW-nummer, een volledige en duidelijke beschrijving van de handelsartikelen of –goederen, de General Agreement on Tariffs and Trade (GATT-code), zijnde de eerste zes cijfers van de Harmonised System (HS-code), alsmede het correcte gewicht van de bewuste zending.
  • 6.7 De Verzender is verplicht om ervoor te zorgen dat de zending op de overeengekomen plaats en tijd ter beschikking staat van de Vervoerder. Het uitblijven van deze verplichting kan tot schade lijden. Zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, is de Verzender verplicht de kosten van de schade te voldoen, met een minimum van EUR 25,-- per zending.
  • 6.8 Analog en/of de Vervoerder is niet gehouden, maar wel gerechtigd, met alle daartoe beschikbare middelen, te onderzoeken, dan wel de zending te openen voor inspectie of de door de Verzender gedane opgaven juist en volledig zijn. De Verzender kan worden verzocht om de zending open aan te bieden. De Verzender accepteert van Analog en/of de Vervoerder dat zij deze veiligheidsmaatregelen kan uitvoeren.
  • 6.9 De Verzender garandeert dat de zending aangeboden onder deze voorwaarden voldoet aan de beperkingen van Analog en/of de Vervoerder, t.w. voorwaarden zoals afmetingen, gewicht, inhoud en waarde van de zending. Deze informatie is o.a. via de website beschikbaar.
  • 6.10 Analog accepteert géén zending waarvan het vervoer, de opslag of de verwerking verboden is door enige wet- of regelgeving van het land van herkomst, bestemming of van enig transito land of door de Vervoerder als zodanig is uitgesloten.
  • 6.11 Zendingen mogen op de eerste plaats géén goederen bevatten die volgens de nationale en internationale wetgeving verboden zijn. Ook goederen die voor mensen en dieren gevaarlijk zijn en goederen die op grond van hun eigenschappen of de wijze waarop ze verpakt zijn een gevaar kunnen opleveren voor andere goederen die in hetzelfde transport worden vervoerd, zijn uitgesloten. Niet toegestaan zijn ook: edelstenen, edelmetalen, juwelen, geld, cheques, spaarbankboekjes, bankpassen, creditcards, entreekaarten, waardepapieren zoals: effecten, obligaties, certificaten van aandelen, opties, akten, schuldbrieven, vergunningen, etc., paspoorten, postzegels, unieke -, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, uurwerken, sleutels, persoonlijke bezittingen, bederfelijke of bevroren voedingswaar, alcohol (uitgezonderd alcoholhoudende drank), tabak en tabaksproducten, drugs (bij de wet verboden verdovende middelen), geneesmiddelen, pornografisch materiaal, bij de wet verboden publicaties, dieren levend of dood, dierlijke organen en delen zoals: bont, ivoor etc., planten, zaden, bruin- en witgoed, vuurwapens en ander wapentuig, vuurwerk, explosieven, brandblussers en andere onder druk staande goederen, verf en andere gevaarlijke of ontvlambare materialen en/of vloeistoffen.
  • 6.12 Analog accepteert géén zending met Gevaarlijke Goederen, tenzij separaat schriftelijk overeengekomen. In alle gevallen van vervoer van Gevaarlijke Goederen is Analog niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van vertraging of andere schade.
  • 6.13 Aan bederf onderhevige en temperatuurgevoelige zendingen en/of goederen worden vervoerd mits de Verzender accepteert dat dit voor eigen risico geschiedt. Analog en/of de Vervoerder leveren géén speciale behandeling voor dergelijke zendingen, tenzij separaat schriftelijk overeengekomen.
  • 6.14 De Verzender garandeert dat de aangeboden zendingen in beveiligde ruimten worden voorbereid, verpakt, opgeslagen en vervoerd door betrouwbare personen en dat deze zendingen beschermd worden tegen de tussenkomst van nietgeautoriseerde personen voorafgaande aan de inontvangstneming door Analog en/of de Vervoerder.
  • 6.15 De Verzender is jegens Analog en/of de Vervoerder aansprakelijk voor de letselschade aan personen, schade aan materiaal of aan andere zendingen, alsmede voor de kosten, welke ontstaan uit een gebrekkige verpakking van de zending.
  • 6.16 Indien een zending door de douane moet worden ingeklaard of uitgeklaard, is het de verantwoordelijkheid van de Verzender en/of de Ontvanger om volledige en nauwkeurige documentatie daarvoor te leveren, maar de Vervoerder zal, tenzij zij anders wordt geïnstrueerd, optreden als vertegenwoordiger van de Verzender en/of Ontvanger bij de douane. De Vervoerder kan onder nadere schriftelijke goedkeuring voor rekening en risico van de Verzender / de Ontvanger een douaneagent - broker aanwijzen welke de in- en uitklaringsactiviteiten zal uitvoeren.
  • 6.17 De mate waarin Analog en/of de Vervoerder de Verzender en/of de Ontvanger op hun verzoek behulpzaam zijn bij het invullen van de vereiste douaneformulieren en andere formaliteiten is geheel vrijblijvend. Dit gebeurt geheel op eigen risico en verantwoording van de Verzender en/of de Ontvanger. De Verzender en/of de Ontvanger zullen voor eigen kosten de douaneautoriteiten aanvullende informatie en documentatie verschaffen.
  • 6.18 De Verzender en/of de Ontvanger verklaren zich bewust te zijn, dat het maken van een onvolledige of onjuiste opgave bij de douaneautoriteiten aangemerkt kan worden als frauduleuze handeling met het risico van civiele en/of gerechtelijke vervolging, waarbij de verbeurdverklaring en de verkoop van de Zending in de strafmaat begrepen kan zijn.
  • 6.19 Analog en/of de Vervoerder zijn, in geval van een douanebeslag op de zending/goederen, gerechtigd om de bevoegde autoriteiten te informeren over de naam en het adres van de Verzender en/of de Ontvanger, alsmede informatie te verstrekken over de aard en hoedanigheid van de in beslag genomen zending/goederen. Voorts zijn Analog en/of de Vervoerder in dat geval, dat wordt vermoed dat de zending/goederen inbreuk maken op intellectuele eigendom, gerechtigd om toestemming te verlenen voor de vernietiging van de in beslag genomen zending/goederen, indien de Verzender en/of de Ontvanger Analog en/of de Vervoerder niet op hun eerste verzoek, per omgaande, hebben bevestigd dat de Verzender en/of de Ontvanger Analog en/of de Vervoerder vrijwaren van alle aansprakelijkheid.
  • 6.20 Alle bezorg- en/of doorlooptijden (overkomstduur) die door Analog worden opgegeven zijn geheel vrijblijvend en betreffen derhalve géén finale termijn. Overschrijding van deze tijden (overkomstduur) doet voor Analog géén verzuim intreden en geeft de wederpartij géén recht op enige schadevergoeding. Op de website van Analog weergegeven tijden zijn Estimated Times of Arrival (ETA), geschatte tijden van aankomst.
  • 6.21 Analog kan het te gebruiken vervoermiddel en de te volgen route zelf bepalen en tijdens de uitvoering van het vervoer naar eigen inzicht wijzigen. Analog is gerechtigd de ten vervoer aangeboden zendingen tussentijds op te slaan. Alsdan blijven de voorwaarden van toepassing, tenzij enige verdragsbepaling zich hiertegen verzet.
  • 6.22 Analog en/of de Vervoerder zijn gemachtigd om de zending te bezorgen bij de Ontvanger op het adres benoemd door de Opdrachtgever of de agent, en Analog en/of de Vervoerder zullen worden geacht de Zending te hebben afgeleverd als Analog dan wel de Vervoerder een bewijs van aflevering (P.O.D), een (CMR-) vrachtbrief of ondertekende bezorging run sheet kan overleggen aan de Opdrachtgever of de agent. Het overleggen van dit bewijs kan ook elektronisch plaats vinden.
  • 6.23 Analog en/of de Vervoerder mogen een zending bezorgen aan de Ontvanger of aan een andere persoon die de bevoegdheid lijkt te hebben om de zending namens de Ontvanger in ontvangst te nemen. Dat kunnen zijn, personen op hetzelfde adres als de Ontvanger of diens buren. Mocht een zending niet in ontvangst worden genomen, dan heeft Analog het recht om de zending op kosten van de Verzender op te slaan dan wel later aan te bieden.
  • 6.24 Analog is gerechtigd om een opdracht in gedeelten uit te voeren. Indien de zendingen in gedeelten worden bezorgd, is Analog bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
  • 6.25 De Ontvanger mag de in ontvangst genomen zending slechts retourneren indien Analog daartoe uitdrukkelijk zijn voorafgaande toestemming schriftelijk heeft verleend. De kosten van de retourzending zullen alsdan voor rekening van de Opdrachtgever zijn, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
  • 6.26 De Verzender kan met Analog en/of de Vervoerder onder nader overeen te komen voorwaarden een transportverzekering afsluiten.
 • Artikel 7. Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

  • 7.1 Op het moment van aflevering gaat het risico voor de geleverde goederen en/of zending over op de wederpartij, ongeacht het bepaalde in artikel 7.2.
  • 7.2 De eigendom van de geleverde of te leveren goederen, uit verkoopactiviteiten van Analog, blijven rusten bij Analog totdat de wederpartij volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen en alle andere verplichtingen die samenhangen met en voortvloeien uit de levering van deze goederen. Overigens blijft de wederpartij, ongeacht het bepaalde in de vorige zin, telkens verplicht tot tijdige betaling.
  • 7.3 De wederpartij is, zolang deze niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals weergegeven in 7.2, niet bevoegd om de goederen waarop Analog het eigendomsrecht heeft voorbehouden aan derden te verpanden, zo ook niet bancair, dan wel bij wijze van zekerheidstelling over te dragen, anders dan overeenkomstig de normale uitoefening van diens bedrijf of de normale bestemming van de goederen.
  • 7.4 Analog is gerechtigd om zendingen met betrekking waartoe de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onder zich te houden totdat het verschuldigde volledig is voldaan dan wel om de zendingen aan derden te verkopen in welk geval de opbrengst na aftrek van de kosten in mindering komt op het door de wederpartij verschuldigde. De wederpartij dient in dit geval diens medewerking, om niet, te verlenen.
 • Artikel 8. Intellectueel en industrieel eigendomsrecht

  • 8.1 De huidige en toekomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, onder meer belichaamd in de door Analog geleverde goederen, diensten en adviezen, documenten, software, alsmede in de merk-, handelsnamen, logo's en dergelijke van Analog blijven onverkort rusten bij Analog en worden op géén enkele wijze overgedragen aan de wederpartij.
  • 8.2 Voor het gebruik op enige wijze van de merk-, handelsnamen, logo's en dergelijke van Analog in promotiemateriaal, brochures, websites, producties, rapporten en dergelijke van de wederpartij, is de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Analog verplicht.
  • 8.3 Modellen, methodieken, systemen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, webdiensten, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst en in het resultaat van de opdracht en/of overeenkomst zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Analog.
  • 8.4 Alle rechten op de webdiensten berusten uitsluitend bij Analog en/of haar licentiegever. Het aangaan van een opdracht en/of overeenkomst, het gebruik van de webdiensten of enig andere informatieoverdracht van Analog aan de wederpartij houdt géén overdracht in van auteursrecht of van enig ander intellectueel of industrieel eigendomsrecht op de webdiensten. De door eindgebruiker ingevoerde of aangeleverde datagegevens zijn eigendom van de wederpartij. Alle (rechten rustende op de) database-opbouw of wijze van opslaan van de datagegevens van de wederpartij zijn eigendom van Analog.
  • 8.5 Het feitelijke gebruik waaronder, maar niet beperkt tot, gebruikersnaam, wachtwoord en/of naam van de omgeving van de webdiensten is niet overdraagbaar, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Analog. De wederpartij verkrijgt uitsluitend het recht om gebruik te maken van de webdiensten gedurende een bepaalde periode.
 • Artikel 9. Klachten en aansprakelijkheid

  • 9.1 De Ontvanger dient de goederen dan wel zendingen bij aflevering te controleren. Tevens dient de Ontvanger tijdens deze controle na te gaan of (transport)schade is opgetreden en/of het geleverde tekorten vertoont.
  • 9.2 De Ontvanger, dan wel de Verzender, is verplicht om de klacht in verband met (transport)schade of tekorten die de Ontvanger bij aflevering had kunnen constateren, in verband met de plicht tot controle overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.1, gemotiveerd op de vrachtbrief, van de Vervoerder, aan te tekenen en terstond gespecificeerd aan Analog op te geven. Bij gebreke daarvan verliest de wederpartij jegens Analog al zijn rechten op grond van dergelijke schade of tekorten tenzij er sprake is van opzet of een toerekenbare tekortkoming van Analog.
  • 9.3 Indien de schade of het verlies niet uiterlijk waarneembaar is en de Ontvanger niet binnen vijf dagen na ontvangst van de zending een schriftelijk voorbehoud, waarin de aard van de schade of het verlies is aangegeven, aan Analog heeft meegedeeld, wordt eveneens geacht de zending in dezelfde staat te hebben afgeleverd als waarin Analog deze heeft ontvangen.
  • 9.4 Een zending wordt als vermist beschouwd indien deze niet binnen dertig dagen na verzending is afgeleverd en niet bekend is waar de zending zich bevindt. Gegronde klachten worden na deze periode verder in behandeling genomen.
  • 9.5 Klachten van de wederpartij, ook indien deze tijdig zijn ingediend, hebben géén opschorting van de betalingsverplichting van de wederpartij tot gevolg.
  • 9.6 Analog aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of van welke aard ook ongeacht de wijze waarop de actie is of wordt ingesteld, waaronder eventuele onjuistheid, onvolledigheid of overbodigheid van uitgebrachte adviezen, of onjuiste of onbehoorlijke belangenbehartiging of de keuze of uitvoering van diensten van de ingeschakelde vervoerders en/of deskundigen, wanprestatie, onrechtmatige daad, of anderszins, behoudens de schade te wijten is aan opzet of een toerekenbare tekortkoming van Analog. Voorts aanvaardt Analog géén aansprakelijkheid voor indirecte schade, waar ondermeer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfde besparingen en zakelijke mogelijkheden.
  • 9.7 In géén geval zal de aansprakelijkheid van Analog daaronder begrepen haar medewerkers en door haar in opdracht werkende adviseurs, vertegenwoordigers, tussen- en/of hulppersonen, voor nadelige gevolgen van ernstige tekortkomingen verder strekken dan het bedrag, dat eventueel in rechte de vastgestelde aansprakelijkheid is, die beperkt is tot 25% van de onderliggende factuurwaarde over de relevante transactie waaruit of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan.
  • 9.8 Onverminderd de overige bepalingen, en behoudens de eventuele andere schriftelijke afspraken, is de aansprakelijkheid voor transport van Analog en/of de Vervoerder voor (gedeeltelijk) verlies en (gedeeltelijke) beschadiging van de zending als volgt: bij nationaal wegvervoer en wegvervoer binnen Nederland, is de aansprakelijkheid beperkt tot EUR 3,40 per kilogram voor ontbrekend of beschadigd gewicht. In geval van internationaal wegvervoer is de aansprakelijkheid beperkt tot 8,33 SDR (circa EUR 9,30) per kilogram voor ontbrekend of beschadigd gewicht. Indien het vervoer heeft plaatsgevonden uitsluitend of gedeeltelijk door de lucht, dan bepaalt het Verdrag van Warschau de aansprakelijkheid van de vervoerder tot een maximum van 17 SDR (circa EUR 19,--) per kilogram voor ontbrekend of beschadigd gewicht. Bij gebreke van rechtstreekse toepasselijkheid van het Verdrag van Warschau wordt de aansprakelijkheid als zodanig bepaald.
  • 9.9 In alle bovengenoemde gevallen wordt de schadevergoeding berekend op basis van de werkelijke waarde van de zending op de plaats en tijdstip van inontvangstneming. Uitgangspunt is het aantal ontbrekende of beschadigde kilo's. Daarenboven worden de vrachtprijs en de overige met betrekking tot het vervoer der zending door de Verzender gemaakte kosten, in ieder geval van geheel verlies volledig en in geval van gedeeltelijk verlies naar verhouding terugbetaald.
  • 9.10 De werkelijke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de douane, reparatie-, vervangings-, inkoop- of marktwaarde, waarbij de laagste waarde geldt.
  • 9.11 Analog is niet aansprakelijk, indien het verlies, de beschadiging of de vertraging is veroorzaakt door: a. een schuld of opdracht van de Verzender of de Ontvanger; b. een eigen gebrek van de zending; c. bijzondere omstandigheden als genoemd in artikel 10.1; d. omstandigheden die de Vervoerder niet heeft kunnen vermijden en waarvan deze de gevolgen niet heeft kunnen verhinderen.
  • 9.12 Analog en/of de Vervoerder worden door de wederpartij gevrijwaard tegen aanspraken van derden op schadevergoeding ontstaan door en verband houdend met de uitvoering van het vervoer en door of als gevolg van een onjuist gebruik van de goederen geleverd door Analog, alsmede door een gebruik dat niet overeenkomstig de instructies of adviezen van Analog is.
 • Artikel 10. Overmacht

  • 10.1 Er is géén sprake van een toerekenbare tekortkoming van Analog indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van derden, onder andere leveranciers van Analog, maatregelen of voorschriften van overheden, stakingen, storingen in de elektriciteits-, internet- en/of telefoonnetvoorzieningen, bedrijfs-, verkeers-, weers- en/of transportstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet (meer) van Analog kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens de wederpartij nakomt.
  • 10.2 Alle veroorzaakte bijkomende kosten door overmacht, met betrekking tot de bemiddeling van vervoer, zoals transport-, op- en overslagkosten, magazijn- of terreinhuur, overlig-, staan- en wachtgelden, verzekeringen, wegruiming enz. komen ten laste van de Opdrachtgever en dienen aan Analog op eerste verzoek te worden voldoen.
  • 10.3 Indien Analog als gevolg van overmacht verhinderd is om een verplichting uit de opdracht en/of overeenkomst na te komen, dan is Analog niet tot nakoming gehouden zolang de overmacht duurt. De wederpartij is in geval van overmacht aan de zijde van Analog niet gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden tenzij de overmachtsituatie meer dan veertien dagen heeft voortgeduurd. De ontbinding vindt plaats door een aangetekende schriftelijke kennisgeving aan Analog. Prestaties die reeds zijn verricht, worden dan naar verhouding afgerekend. De verplichting tot betaling door de wederpartij blijft onverkort van kracht tot het tijdstip van beëindiging.
 • Artikel 11. Ontbinding en tussentijdse beëindigingen

  • 11.1 Analog is gerechtigd de opdracht en/of overeenkomst met de wederpartij eenzijdig, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden indien de wederpartij nalatig is en blijft in de nakoming van zijn verplichtingen, de uitvoering als gevolg van overmacht blijvend verhinderd is of redelijkerwijs bezwaarlijk is, indien in redelijkheid kan worden aangetoond dat de opdrachtuitvoering conform de opdracht en/of overeenkomst niet meer kan geschieden, zulks naar haar keuze, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
  • 11.2 Voorts kan tussentijdse ontbinding plaatsvinden middels een aangetekende schriftelijke kennisgeving, onverminderd de rechten van Analog, indien a. het bedrijf van de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen, wordt stilgelegd, insolvabel is of wordt geliquideerd; b. de wederpartij in staat van faillissement of surséance van betaling is geraakt, onder bewind- of onder curatele is gesteld of een aanvraag omtrent faillissement, surséance van betaling, onder bewindstelling of onder curatelenstelling is ingediend; c. beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de wederpartij.
 • Artikel 12. Verval en verjaring

  • 12.1 Alle vorderingen op Analog uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden verjaren op straffe van verval: Bij nationaal wegvervoer, wegvervoer binnen Nederland, door verloop van één jaar na, te rekenen vanaf de aanvang van de dag, volgende op de dag waarop de zending werd afgeleverd of had moeten zijn afgeleverd. Bij internationaal wegvervoer, door verloop van één jaar, te rekenen van; in geval van gedeeltelijk verlies, beschadiging of vertraging, vanaf de dag waarop de zending is afgeleverd; in geval van volledig verlies, vanaf de dertigste dag na afloop van de geplande dag van aflevering. Bij luchtvervoer, binnen een termijn van twee jaren, te rekenen van de aankomst van de zending ter bestemming, of van de dag waarop het vliegtuig had moeten aankomen, of van de onderbreking van het vervoer. In alle andere gevallen, na afloop van een termijn van drie maanden na beëindiging van de (vervoer)overeenkomst; in geval van opzet of een toerekenbare tekortkoming van Analog is de verjaringstermijn twee jaar.
  • 12.2 Een schriftelijke vordering schort de verjaring niet op. Een gedeeltelijke erkenning van de vordering stuit de verjaring slechts voor het erkende deel. Een schriftelijke afwijzing van op hetzelfde onderwerp betrekking hebbende vorderingen stuiten de verjaring niet. Een verjaarde vordering kan ook niet meer worden verrekend.
 • Artikel 13. Geheimhouding, privacy en beveiliging

  • 13.1 Zowel Analog als de wederpartij zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van bij de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verkregen gegevens en informatie omtrent de bedrijfsaangelegenheden van de andere partij(en). In het bijzonder zal Analog geheimhouding betrachten ten aanzien van gegevens en informatie die met behulp van de webdiensten worden opgeslagen en/of uitgewisseld, voor zover Analog hiervan kennis heeft. De wederpartij zal zonder toestemming van Analog aan derde géén mededeling doen over de aanpak van Analog, haar werkwijze en dergelijke, dan wel enige rapportage en/of inloggegevens tot webapplicaties van Analog ter beschikking stellen.
  • 13.2 Gebruik maken van de Analog website of gerelateerde websites om informatie te verstrekken, al dan niet via automatische internet zoekfuncties, aan een derde partij is uitdrukkelijk verboden. Analog aanvaardt géén ideeën, concepten of technieken voor diensten en/of goederen via andere websites. Indien dergelijke informatie wordt ontvangen, wordt deze als niet vertrouwelijk behandeld en wordt Analog verondersteld hier vrij gebruik van te mogen maken en deze informatie naar eigen oordeel te hergebruiken.
  • 13.3 Het gebruik van de webdiensten kan verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. Analog fungeert hierbij als tussenpersoon. In die hoedanigheid zal Analog zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. De wederpartij is aan te merken als verantwoordelijke, zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Door het aangaan van de opdracht en/of overeenkomst heeft de wederpartij de verplichting met deze persoonsgegevens van de eindgebruiker om te gaan in het kader van de webdiensten en dient de wederpartij te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. Verwerkingen met betrekking tot deze gegevens zal Analog alleen uitvoeren in opdracht van de wederpartij, of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
  • 13.4 De wederpartij stemt ermee in dat Analog, gebruik kan maken van gegevens die door de wederpartij aan Analog zijn verstrekt, zulks voor commerciële-, management- en beveiligingsanalyse, de administratie en het adverteren met diensten en/of goederen die door Analog geleverd worden. Voorts stemt de wederpartij er mee in dat de naam en/of logo van de wederpartij gebruikt kan worden op de website van Analog. De wederpartij heeft bepaalde wettelijke rechten (door Analog te contracteren) op toegang tot, rectificatie van, bezwaar tegen het gebruik voor directe marketing van of verwijdering van persoonlijke gegevens die Analog over de wederpartij bezit. Een uitgebreid privacy statement is gepubliceerd op www.selectcourier.com.
  • 13.5 Analog zal naar maximaal vermogen maatregelen nemen ter beveiliging van de opgeslagen informatie op de servers. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn. Analog zal met name de uiterste zorg betrachten te voorkomen dat onbevoegden zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot gegevens van de wederpartij. De wederpartij wordt geacht gebruik te maken van de gangbare veiligheidsmiddelen die redelijkerwijs op een computer geïnstalleerd behoren te zijn, zoals een anti-virus, anti-spam, anti-spyware, anti-mailware, anti-phishing en firewall oplossing. Voorts dient de wederpartij ervoor te zorgen dat de sessie in de webapplicaties wordt afgesloten bij het verlaten van de website.
 • Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • 14.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
  • 14.2 Alle geschillen ontstaan uit of voortvloeiende uit een overeenkomst of handelswijze waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam of bij gebreke daarvan te Amsterdam, tenzij op grond van dwingend recht een andere rechter bevoegd is.

Registreer gratis en ontdek ons innovatief verzendplatform.

Start direct met verzenden, haal nóg meer uit uw account en profiteer van extra voordelen met onze integratiemodules.

Analog Connect

€ 99,-
per maand

Koppel eenvoudig uw eigen transportcontract en bedrijfssoftware!

 • Alle functionaliteiten van 'Analog platform'
 • Koppel uw eigen transportcontract tot 1500 labels per maand
 • Vijf software koppelingen
 • Thermische labels printen
 • EXW zendingen
 • Rapportages
 • API beschikbaar
 • *additionele toepassingen op aanvraag
Module aanvragen

Analog Platform

Gratis
account

Hét zakelijke verzendplatform voor al uw wereldwijde zendingen!

 • Onbeperkt gebruik maken van ons inkoopvoordeel
 • Multi-Carrier Solutions
 • Aantrekkelijke all-in tarieven opvragen
 • Creëer verzendlabels en regel de chauffeur
 • Realtime transittijden en tracking
 • Ordermanagement
 • Gebruikersmanagement
 • Verzenddocumentatie beheer
 • Gepersonaliseerde notificaties
 • Automatisch adressen valideren
 • Geïntegreerde Proof of Delivery (POD)
 • Zendingen additioneel verzekeren tot 100.000 Euro
 • Geïntegreerde CO₂-calculator
 • Data exporteren
 • Snelle print applicatie
 • Betrokken klantenservice & advies
Gratis account

Analog Connect+

€ 149,-
per maand

Uitgebreide integratie van uw gepersonaliseerde verzendproces

 • Alle functionaliteiten van 'Analog Connect'
 • Meerdere eigen transportcontracten tot 2500 labels per maand
 • Onbeperkt eigen software koppelingen
 • Analytics en Rapportages
 • Vervoerders management
 • Slimme verzendregels
 • Gevaarlijke goederen versturen
 • **additionele toepassingen op aanvraag
Module aanvragen

Wilt u meer weten over de verzendoplossingen van Analog?

Heeft u andere vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.

+31 (0) 10 223 7006
Adres

Rotterdam Airportplein 27
3045 AP Rotterdam
Nederland

Postadres

Postbox 12142
3004 GC Rotterdam
Nederland

Bedrijfsinformatie

KvK: 52767574
BTW Nr.: NL823638017B03

Contactformulier

Heeft u vragen over het versturen van uw zendingen, ons platform en diensten of over iets heel anders? Onze Customer Service staat van maandag t/m vrijdag van 08:45 t/m 17:30 uur voor u klaar.

terms_and_conditions